Search again

Found: 7,407  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
360 องศาในจีน / พิชัย วาศนาส่ง.
Author
พิชัย วาศนาส่ง.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้นติ้งแอนต์พับลิชชิ่ง, 2547.
Call Number
330.951 พ643ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
4 วิธีสอนแบบใหม่ เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง.
Author
โชติ จินตแสวง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
Call Number
371.3 ช821ส
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
4 สิงหาคม 2540 วันสื่อสารแห่งชาติ / คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ, 2540.
Call Number
380.23 ส38
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
40 ปี กรมการขนส่งทางอากาศ = 40th Department of Civil Aviation / กรมการขนส่งทางอากาศ.
Author
กรมการขนส่งทางอากาศ
Published
กรุงเทพฯ : กรม, [255-].
Call Number
387.7 ก169ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
400 ปี สัมพันธไมตรีไทย - เนเธอร์แลนด์ = 400 Anniversary of Thai - Netherlands Relations / สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร.
Author
ศิลปากร,กรม. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.
Call Number
327.5930492 ศ528ส
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
45 กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในการเรียน / ชาญชัย อาจินสมาจาร.
Author
ชาญชัย อาจินสมาจาร.
Published
กรุงเทพฯ : พิมพ์ทอง, 2546.
Call Number
370 ช485ส
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image

image
4MAT = การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ / เธียร พานิช.
Author
เธียร พานิช.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544.
Call Number
371.3 ธ617ส
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
5 ปี กทช. / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2552.
Call Number
354.75 ค121ห
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
50 ข้อคิดปลอดหนี้ = 50 Financial Reminder / อภิชาติ สิริผาติ.
Author
อภิชาติ สิริผาติ.
Published
กรุงเทพฯ : พิสิทธิ์ ไทย ออฟเซ็ท, 2549.
Call Number
332 อ252ห
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
50 คำกุญแจไขอาเซียน / กิตติ ประเสริฐสุข...[และคณะ].
Author
กิตติ ประเสริฐสุข.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
Call Number
337.159 ก673ห
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
50 ปี ความสัมพันธ์ไทย - อิสราเอล = The 50 anniversary of diplomatic relations between the kingdom of thailand and the state of israel / กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริการ กระทรวงการต่างประเทศ.
Author
การต่างประเทศ, กระทรวง
Published
กรุงเทพฯ : สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง, [254-].
Call Number
327.59305694 ก452ห
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย : 2485 - 2535 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.
Author
ธนาคารแห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2535.
Call Number
332.11 ธ241ห
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
50 ปีสิ่งทอไทยใต้พระบารมี / สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
Author
สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : กราฟิกส์, 2543.
Call Number
338.47677 ส457ห
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles