Search again

Found: 141  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คู่พิชิตข้อสอบ ก.พ. 3 ภาค ก. / The mentor.
Author
The mentor.
Published
ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2559.
Call Number
351.076 ม746ค
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
คู่มือการเทรด Forex เป็นอาชีพ / เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา.
Author
เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา.
Published
กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2559.
Call Number
332.45 ก767ค
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
คู่มือติดตั้งและใช้งานกล้อง Home Camera พร้อมแอพพลิเคชัน ฉบับสมบูรณ์ / author, สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด.
Author
สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
Call Number
384.556 ส773ค
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
คู่มือวิเคราะห์หุ้นแบบง่ายๆ ด้วย Excel ฉบับมือใหม่หัดลงทุน / ชนาภา หันจางสิทธิ์.
Author
ชนาภา หันจางสิทธิ์.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
Call Number
332.6322 ช149ค
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image

image
ชาญชรา : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา / วรเวศม์ สุวรรณระดา.
Author
วรเวศม์ สุวรรณระดา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2559.
Call Number
305.26 ว286ช
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ชีวิตสมาร์ต ฉลาดใช้เงิน (ล้างพิษเครดิตการ์ด) / แครอล ยิป ; ธัญธร เชาว์บัณฑิตย์, แปลและเรียบเรียง.
Author
ยิป, แครอล.
Published
กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2559.
Call Number
332.024 ย287ช
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ชุมชนข้ามถิ่น : การก่อร่างทางอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่น / วิลาสินี โสภาพล.
Author
วิลาสินี โสภาพล.
Published
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาทยาลัยขอนแก่น, 2559.
Call Number
305.89593 ว722ช
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน = Financial markets and institutions / สิตาภา บัวเกษ.
Author
สิตาภา บัวเกษ.
Published
กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
Call Number
332 ส718ต
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน : ฉบับเข้าใจง่าย / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
Author
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2559.
Call Number
344.59301 ส723ต
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ตัวอย่างการเตรียมรับข้อเรียกร้อง ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
Author
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2559.
Call Number
344.01 ส723ต
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ตามหา หุ้นตัวแรก / ผู้เขียน : อัจฉรา โยมสินธุ์.
Author
อัจฉรา โยมสินธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย, 2559.
Call Number
332.6322 อ499ต
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ตามหา[หุ้น]ตัวแรก / อัจฉรา โยมสินธุ์.
Author
อัจฉรา โยมสินธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559.
Call Number
332.6322 อ499ต
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ติวเข้มสอบครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน / สายฝน ตะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์).
Author
สายฝน ตะวันนา.
Published
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559.
Call Number
371.262 ส661ต
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด / ทิศนา แขมมณี.
Author
ทิศนา แขมมณี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number
371.102 ท512ถ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles