Search again

Found: 350  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบัญชีภาษีอากร = สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ / สำนักพิมพ์ ธรรมนิติ จำกัด.
Author
สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.
Published
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [255-].
Call Number
343.042026 ก459
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การประกอบการ / จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล.
Author
จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล.
Published
กรุงเทพฯ : แม็ค, [255-].
Call Number
338.7 จ173ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การประกอบการ การจัดตั้งสถานประกอบการ / เวก ศิริพิมลวาทิน.
Author
เวก ศิริพิมลวาทิน.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [255-].
Call Number
338.7 ว891ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ / อารี พันธ์มณี.
Author
อารี พันธ์มณี.
Published
กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [254-].
Call Number
370.118 อ658ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม / วิภาพร มาพบสุข.
Author
วิภาพร มาพบสุข.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [255-].
Call Number
303.44 ว36ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การพัฒนาวัสดุช่วยสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา / คำรณ ศรีน้อย.
Author
คำรณ ศรีน้อย.
Published
ม.ป.ท., [255-].
Call Number
370.113 ค217ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย / บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [253-].
Call Number
338.9593 ก494
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การภาษีอากร / เวก ศิริพิมลวาทิน.
Author
เวก ศิริพิมลวาทิน.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [255-].
Call Number
336.2 ว891ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การลำดับภาพอย่างสร้างสรรค์ สำหรับงานผลิตวีดิทัศน์ / สุธี พลพงษ์.
Author
สุธี พลพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, [255-].
Call Number
384.558 ส786ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวัดผลทางการศึกษา / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
Author
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Published
(เอกสารอัดสำเนา) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [255-].
Call Number
371.26 ก27
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การวิเคราะห์งบการเงิน / สาคิตณ์ จันทโนทก และ นภาพร ณ เชียงใหม่.
Author
สาคิตณ์ จันทโนทก.
Published
กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, [255-].
Call Number
332.4 ส627ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาการแปรรูปสู่ธุรกิจเอกชน ของการบริการด้านโทรคมนาคม / ภูษณ ปรีย์มาโนช และ วินัย เจียมวิเศษสุข.
Author
ภูษณ ปรีย์มาโนช.
Published
กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนา, [255-].
Call Number
302.235 ภ558ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การศึกษาเรื่อง การปฏิรูประบบกำกับดูแลสถาบันการเงินในประเทศไทย / โชติชัย สุวรรณาภรณ์...[และคณะ].
Author
โชติชัย สุวรรณาภรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., [255-].
Call Number
332.6 ช826ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การสร้างสมรรถภาพในวิชาชีพครู โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ / ทวีป อภิสิทธ์.
Author
ทวีป อภิสิทธ์.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ 1999 จำกัด, [255-].
Call Number
371.102 ท199ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก / ประไพศรี อินทรองพล.
Author
ประไพศรี อินทรองพล.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [254-].
Call Number
382.6 ป334ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles