Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Talk time 1 : เจาะใจคนดัง / โดย กองบรรณาธิการนิตยสาร Update.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543.
Call Number
920.0593 ท333
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
Talk time 3 : เจาะใจคนดัง / โดย กองบรรณาธิการนิตยสาร Update.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
Call Number
920.0593 ท333
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
งานประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติประจำปี 2530 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Published
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2530.
Call Number
920.9593 ส691ง
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ชีวิตนักปกครอง : คุณจาด อุรัสยะนันทน์ / เรียบเรียงโดย อรัญ สุวรรณบุบผา.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2560?].
Call Number
923.2 ช583
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ทศพิธราชธรรม / ทรงวิทย์ แก้วศรี, บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530.
Call Number
923.1593 ท234
Location
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image

image
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เล่ม 2 = Bibliography on the Royal Chakri Dynasty's publications volume II / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
Author
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะอนุกรรมการเอกลักษณ์ชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2535.
Call Number
923.1593 ส691บ
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image

image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ / ปิยนาถ บุนนาค และคณะ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
Call Number
923.1593 พ343
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อักษร / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ.
Author
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
Call Number
923.1593 จ653พ
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 15 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2540.
Call Number
920.9593 ส691ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
สมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม = Satellite atlas of Thailand / สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, ประธานคณะบรรณาธิการ ; ดาราศรีดาวเรือง ... [และคณะ], คณะบรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553.
Call Number
912.593 ส314
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
เวียดนามหลากมิติ / ธัญญาทิพย์ ศรีพนา, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
Call Number
959.7 ว926
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
เอนก สิทธิประศาสน์ = สุภาพบุรุษนักปกครอง / เรียบเรียงโดย ชุนศักดิ์ นรารัตน์วงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : แสงพระอาทิตย์, [255-].
Call Number
923.2 อ893
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles