Search again

Found: 18  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่ 2) / พรรุ่งทิพย์ กิติศรีปัญญา.
Author
พรรุ่งทิพย์ กิติศรีปัญญา.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, [255-].
Call Number
วจ 0326
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องสารสนเทศและการสืบค้น วิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า = Development of multimedia computer istruction program on information services and information searchin...
Author
สดศรี ชลังสุทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
Call Number
วพ 000029 ส159ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ = Web based instruction devlopment for computer technology / สุธาดา ศรีเกตุ.
Author
สุธาดา ศรีเกตุ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
Call Number
วพ 0271 ส784ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การพัฒนาเครื่องย่อยกิ่งไม้ผลติดท้ายแทรกเตอร์ / ผดุงศักดิ์ วานิชชัง.
Author
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543.
Call Number
วจ 0172
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร บริษัท กขค จำกัด = Setting accounting systems and internal control of ABC Co., Ltd / กัญชพร แซ่ลิ้ม.
Author
กัญชพร แซ่ลิ้ม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
Call Number
คอ 000294 ก382ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาบทบาทของครูภาษาไทยที่มีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกลุ่มภาคกลาง / คนึงพร สรรพา.
Author
คนึงพร สรรพา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร, 2546.
Call Number
วจ 0333
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาปริมาณองค์ประกอบสารอาหารและแร่ธาตุในใบกระทอนและน้ำหมักกระทอน / เริงนภรณ์ โม้พวง.
Author
เริงนภรณ์ โม้พวง.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก, 2545.
Call Number
วจ 0157
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการศึกษา ในวิทยาเขตส่วนกลาง สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์.
Author
พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542.
Call Number
วพ 0208 พ736ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ความต้องการข่าวสาร การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน.
Author
วิมลพรรณ อาภาเวท.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547.
Call Number
วจ 0296
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ความเหมาะสมของหลักสูตรวิชาพิมพ์ดีดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / กัลยาณี สูงสมบัติ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541.
Call Number
วจ 0324
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผักสดบางชนิดที่เก็บจากตลาดสดในจังหวัดนครศรีธรรมราช / พงษ์เทพ เกิดเนตร, นัยวิท เฉลิมนนท์ และศิรินาถ ศรีอ่อนนวล.
Author
พงษ์เทพ เกิดเนตร.
Published
นครศรีธรรมราช : คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544.
Call Number
วจ 0159
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อากรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors infulencing investment decisions of individual investors in the stock exchange of Thailand / ...
Author
สุปรียา สุขสุเมฆ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
Call Number
คอ 000242 ส824ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
พฤติกรรมการออมและการลงทุนทางการเงินของข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดส่วนกลาง = Saving and investing behavior of officials working at central cooperative promotion department / อนงค์ทิพย์ คุปพงษ์.
Author
อนงค์ทิพย์ คุปพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
Call Number
คอ 000261 อ154พ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบการจัดการข้อมูลฝ่ายพัฒนาวินัย กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา / จักรพล เกตุสุขำ, ทองปลิว บุญเกษม และ ธนวรรณ สุวรรณเมฆ.
Author
จักรพล เกตุสุขำ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2556.
Call Number
คก 0719 จ224ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
รายงานการวิจัยความเหมาะสมของการจัดการวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี / กฤษฎี สนั่นเสียง.
Author
กฤษฎี สนั่นเสียง.
Published
อยุธยา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, 2545.
Call Number
วจ 0329
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles