Search again

Found: 199  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กัมมี่เยลลี่ลดพลังงานเสริมเวย์โปรตีน = Reduced calorie gummy jelly fortified with whey protein / ศุภชัย พิทักษ์มงคล.
Author
ศุภชัย พิทักษ์มงคล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
วพ 000277 ศ683ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การกำหนดแนวทางการจัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านอาหาร ของกลุ่มชุมชนเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = Setting guidelines of training in food for members of Cha-Am municipality, Phetchaburi province / ชนิดา ประจั...
Author
ชนิดา ประจักษ์จิตร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
Call Number
วพ 000192 ช152ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image

image
การตกแต่งประเป๋าถือสตรีด้วยเทคนิคจับจีบ / สุรีรัตน์ ธัญญเจริญ.
Author
สุรีรัตน์ ธัญญเจริญ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ ส867ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตัดสินใจเลือกซื้อผ้าปักลายไทยประยุกต์จากธุรกิจผ้าไทยของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร = The decision making of textile business group in bangkok area on purchasing thai-style embroidered textiles / สา...
Author
สายสินธุ์ อินทรีย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2562.
Call Number
วพ 000305 ส663ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคของร้าน โคอุน อินดี้ = Decison to select service and need of marketing mix factor of koun indy restaurant's customers / มัท...
Author
มัทวัน พยัคฆนันทน์.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557+CDB.
Call Number
วพ 000186 ม348ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี = Food consumption for the health of students at the diploma level ubon ratchathani vocational college...
Author
จารึก สุรินทร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2562.
Call Number
วพ 000300 จ319ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การปรับปรุงคุณภาพมะขามหวานด้วยความร้อนระดับครัวเรือนเพื่อวิสาหกิจชุมชน = Quality improvement of sweet tamarind using house heating for community enterprise / มณี ภาชนะทอง.
Author
มณี ภาชนะทอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560.
Call Number
วพ 000254 ม124ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชุดหมีทนไฟด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา : บริษัท ครีเอทีฟโพลิเมอร์สจำกัด = The improvement of fireproof suit by using line balancing techniques case study : cr...
Author
นวลจันทร์ ช่วยเกิด.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
Call Number
วพ 000196 น315ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image

image
การผลิตคู่มือให้ความรู้เรื่องอาหรแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง กรณีศึกษา : โรงพยาบาลศิริราช = Production of food knowledge handbook for chronic kiney disease patients:casr study, siriraj hospital / นารีสา แ...
Author
นารีสา แสนใจวุฒิ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
Call Number
วพ 000164 น487ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากฟักทองผสมแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก / สรรเพชญ บรรลือวงศ์.
Author
สรรเพชญ บรรลือวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วพ ส338ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การผลิตอาหารว่างจากซังขนุนอบกรอบ = Development of snack from crispy baked fibrous covering jackfruit meat / จรรญา ด้วงชาวนา.
Author
จรรญา ด้วงชาวนา.
Published
aกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
วพ 000205 จ145ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาขนมนิ่มนวลด้วยหัวปลีผงทดแทนแป้งข้าวเหนียวบางส่วน = Development of nim nuan dessert partially substituted glutinous rice flour with banana bud powder / ธนวันต์ พัฒนสิงห์.
Author
ธนวันต์ พัฒนสิงห์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2562.
Call Number
วพ 000296 ธ155ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาขนมปังขาไก่เสริมรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ = Development of breadsticks enriched with riceberry rice bran / สุพัตรา ศรีจันทร์.
Author
สุพัตรา ศรีจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560.
Call Number
วพ 000271 ส829ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles