Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทย 2544 - 2545 / บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด.
Author
บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด
Published
กรุงเทพฯ : อัลฟา รีเสิร์ช, 2545.
Call Number
315.93 ต287
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ทศวรรษแรกของ ก.ล.ต กับตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2535 - 2545) / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
Author
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์, 2545.
Call Number
332.642 ก111ท
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ทางสว่าง / ซำเหมา.
Author
ซำเหมา.
Published
กรุงเทพฯ : ธรรมทาน, 2545.
Call Number
299.51 ซ231ท
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
พระราชอารมณ์ขันจากพระโอษฐ์ / วิลาศ มณีวัต.
Author
วิลาศ มณีวัต.
Published
กรุงเทพฯ : ปิ่นอักษร, 2544.
Call Number
923.1593 ว721พ
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
รายงานการวิจัย วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมและค่านิยมที่เอื้อต่การเรียนรู้ความดีและความสุขของผู้เรียน / กระทรวงศึกษาธิการ กองวิจัยทางการศึกษา กองวิจัยทางการศึกษา.
Author
ศึกษาธิการ,กระทรวง, กองวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา, 2545.
Call Number
371.3 ศ615ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู ศึกษาธิการ,กระทรวง.
Author
ศึกษาธิการ. กระทรวง.
Published
กรุงเทพฯ : ศึกษาธิการ,กระทรวง, 2545.
Call Number
371.11 ศ615ห
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ห้องเรียนสร้างสรรค์ / ดีจูลีโอ,รอเบิร์ต.
Author
ดีจูลีโอ,รอเบิร์ต.
Published
กรุงเทพฯ : ศึกษาธิการ,กระทรวง กรมวิชาการ, 2545.
Call Number
371.1024 ด611ห
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles