Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ทรรศนียาคาร : อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / กองโครงการอนุรักษ์ ฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
Author
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. กองโครงการอนุรักษ์ ฝ่ายโครงการพิเศษ
Published
ม.ป.ท., [255-].
Call Number
728.82 ส691ท
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คุกกี้สมุนไพรไทย / จุฑา พีรพัชระ.
Author
จุฑา พีรพัชระ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, [254-].
Call Number
658.53 จ621ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย / จุฑา พีรพัชระ.
Author
จุฑา พีรพัชระ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช , [255-].
Call Number
ว จ621ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้เชิงอนุรักษ์และเรือโบราณ จากกระดาษสา / วัชรี บุญเจริญ...[และคณะ].
Author
วัชรี บุญเจริญ...[และคณะ].
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โชติเวช, [255-].
Call Number
ว ว387ค
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles