Search again

Found: 1,954  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"คน" จุดตาย SMEs / ไพศาล เตมีย์.
Author
ไพศาล เตมีย์.
Published
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
Call Number
658.3 พ996ค
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image
"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "โครงงงาน" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน
Published
กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ์, 2545.
Call Number
371.102 ค121ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การปฎิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทักษะการเรียนรู้ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน
Published
กรุงเทพฯ : บ.ดับบลิว.เจ พร็อพเพอตี้ จำกัด, 2545.
Call Number
371.102 ค121ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ พาหนูเรียนรู้บนความมั่นใจ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน
Published
กรุงเทพฯ : บ.ดับบลิว.เจ พร็อพเพอตี้ จำกัด, 2545.
Call Number
371.102 ค121ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ สวนศึกษา ทักษะชีวิต / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน
Published
กรุงเทพฯ : บ.ดับบลิว.เจ พร็อพเพอตี้ จำกัด, 2545.
Call Number
371.102 ค121ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน
Published
กรุงเทพฯ : บ.ดับบลิว.เจ พร็อพเพอตี้ จำกัด, 2545.
Call Number
371.102 ค121ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
100 ถามตอบรอบรู้คอมพิวเตอร์ / มิสเตอร์ x.
Author
มิสเตอร์ x.
Published
กรุงเทพฯ : ด่านสุธาการพิมพ์, 2543.
Call Number
004 ม594ห
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
100 ปี สมเด็จย่า : พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย / บรรณาธิการ, กาญจนา กาญจนสินิทธ์ [และคนอื่่น ๆ].
Published
นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2543.
Call Number
929.709593 ศ211ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
1000 Tests in Physics 1 / มานัส มงคลสุข.
Author
มานัส มงคลสุข.
Published
กรุงเทพฯ : แม็ค, 2538.
Call Number
530.076 ม446ห
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
1001 Movies : You Must See Before you Die / Schneider, Steven Jay.
Author
Schneider, Steven Jay.
Published
New York : Barron's Educational, 2003.
Call Number
791.43 S359O
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
Call Number
353.8 ก111จ
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
108 Q & A ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR / เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
Author
เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2553.
Call Number
771 ก854ค
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
108 คดี ในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 1 / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
Author
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2552.
Call Number
344.01 ส723ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
125 ปี ไปรษณีย์ไทย / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด.
Author
บริษัทไปรษณีย์ไทย.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัทไปรษณีย์ไทย, 2551.
Call Number
383.49593 บ223ห
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles