Search again

Found: 34  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
3 โหมดของการทำงานในวงจรคูณสัญญาณอนาลอกแบบ 4 ควอดแรนท์กับการบวกสัญญาณทางเวคเตอร์ = 3 Mode-operation four-quadrant analog multiplier circuits with signal vector summation / อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์.
Author
อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์.
Published
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546.
Call Number
วพ อ424ห
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ำวัดตะเคียน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี / อนงค์ ไต่วัลย์.
Author
อนงค์ ไต่วัลย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555.
Call Number
ว อ153ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การผลิตสื่อวีซีดี เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมสุรินทร์ ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน สู่ความเป็นสากล / อุบลศรี อุบลสวัสดิ์และเพชร สายเสน.
Author
อุบลศรี อุบลสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
วจ 0408 อ835ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก = Development of thai desserts for export industry / วลัย หุตะโกวิท...[และคณะ].
Author
วลัย หุตะโกวิท.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2550.
Call Number
ว ว343ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image
การพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากผ้าย้อมคราม : Design and Quality of Clothing Product from Indigo Cotton Fabric / อุษา ตั้งธรรม, พจนา นูมหันต์, สุรีย์ สุทธิสังข์และวิภาดา กระจ่างโพธิ์.
Author
อุษา ตั้งธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554.
Call Number
วจ 0404 อ864ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image

image
การพัฒนาแบบทดสอบบนเครือข่ายเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / วัชระ โพธิสรณ์.
Author
วัชระ โพธิสรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2550.
Call Number
ว ว113ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การพัฒนาแบบผลิตภัรฑ์เสื้อผ้าจากผ้าตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาตรฐานผลิตภัณพ์สินค้าท้องถิ่น / พจนา นูมหันต์.
Author
พจนา นูมหันต์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
ว พ172ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ปาโมกส์ รัตนตรัยาภิบาล, ณัฏฐริกา คล้ายสงคราม และธนาวุฒิ นิลมณี.
Author
ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
ว ป549ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับรู้ ทัศนคติ กับการเข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / สุคี ศิริวงศ์พากร.
Author
สุคี ศิริวงศ์พากร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร, 2554.
Call Number
ว ส748ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชากลศาสตร์วัสดุ บทที่ 3-6 = Creating and Evaluating the Effectivenessnof Computer Assisted Intruction of subject Mechanica of Materials Unit 3-6 / ป...
Author
ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
ว ป418ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง บทที่ 3-6 = Creating and Evaluating the effiectiveness of computer assisted instruction of subject electrict power s...
Author
ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
ว ธ251ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การออกแบบเนื้อหาบทเรียนและการสร้างสื่อการสอนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ / วัชระ โพธิสรณ์.
Author
วัชระ โพธิสรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2550.
Call Number
ว ว113ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles