Search again

Found: 47,273  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม.
Published
[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2553].
Call Number
895.915 ห111
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"กิน" น้ำ ชะลอวัย = The water secret / ฮาวเวิร์ด มูราด, เขียน ; ธีร์ ทิพกฤต, แปล.
Author
มูราด, ฮาวเวิร์ด.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
Call Number
615.853 ม679ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
"กิน" น้ำ ชะลอวัย = The water secret / ฮาวเวิร์ด มูราด, เขียน ; ธีร์ ทิพกฤต, แปล.
Author
มูราด, ฮาวเวิร์ด.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
Call Number
615.853 ม679ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"คนเมืองบัว"ไม่กลัวขยะ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, สุวรรณา บัวพันธ์ ... [และคณะ].
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2551.
Call Number
363.728 ค138
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" : แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา / เจีย แยนจอง ; สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ.
Author
เจีย แยนจอง.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
Call Number
959.3 จ784ค
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles