Title ยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ : การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 = Ubiquitous technology enhanced learning : the outcome-based learning design for 21st century learners / จินตวีร์ คล้ายสังข์.
Author จินตวีร์ คล้ายสังข์
Publication กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 321 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
 
 
Location BCL, NBL, CL
Source Types Book
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในส่วนของแนวคิดทฤษฎีนำสู่ผลการออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นจุดเด่นของศาสตร์ของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานี้

  Comments   

    Recently viewed